1. Úvodné ustanovenia
  Spoločnosť HF-Group SK, s.r.o., so sídlom Karpatská 10/804, 089 01 Svidník, Slovensko, IČO: 52 577 252, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.38838/P (ďalej len „Prevádzkovateľ) venuje maximálnu pozornosť ochrane  osobných údajov dotknutých osôb a za tým účelom prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.HF- Group SK, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
 2. Definícia základných pojmov
  • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
  • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä odkazom na identifikátor. V prípade používania služieb na Webstránke, osobnými údajmi sú najmä údaje uvedené v životopise, motivačnom liste, kontaktné údaje a registračné údaje.
  • Dotknutá osoba je osoba, ktorej sa údaj týka.
  • Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá využíva služby na webovej stránke Prevádzkovateľa za účelom nájdenia si vhodného zamestnania alebo inej práce.
  • Životopis je dokument, ktorý obsahuje zhrnutie osobných údajov vrátane pracovných skúsenosti alebo ponúkaných služieb.
  • Spracúvanie osobných údajov sú operácie s osobnými údajmi, najmä ich získavanie zhromažďovanie, šírenie, využívanie, uchovávanie, poskytnutie, sprístupnenie, zverejňovanie a likvidovanie.
 3. Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov
  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:

  • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na konkrétny účel;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, okrem prípadov keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby

  Zásady spracúvania osobných údajov:

  • zásada zákonnosti: spracúvanie osobných údajov len zákonným spôsobom;
  • zásada obmedzenia účelu: spracúvanie len na konkrétne určený účel, výslovne uvedený a oprávnený;
  • zásada minimalizácie osobných údajov: spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom;
  • zásada správnosti: osobné údaje musia byť správne, musia byť prijaté primerané opatrenia, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravili;
  • zásada minimalizácie uchovávania: osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
  • zásada integrity a dôvernosti: osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov;
  • zásada zodpovednosti: Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov.Ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase je Prevádzkovateľ povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba mu poskytla súhlas. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ho udelila.
 4. Aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva:Prevádzkovateľ zverejňuje ponuky práce na svojej webovej stránke – www. hf-group.sk.Záujemca o prácu má možnosť prezrieť si ponuku práce a reagovať na ňu prostredníctvom on-line formulára na tejto webovej stránke. K žiadosti o ponúkanú prácu záujemca priloží životopis, údaje o registrácii, kontaktné údaje a údaje odborných skúškach a oprávneniach na ponúkanú prácu.Životopisy a iné dokumenty predložené spolu so žiadosťou o prácu obsahujú údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje a tieto osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané len v súlade s zásadami spracúvania osobných údajov.Spoločnosť HF-Group SK, s.r.o. spracúva a uchováva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, vek, pobyt (trvalý pobyt, prechodné bydlisko),  kontaktné údaje (telefón, e-mail), získané vzdelanie, údaje o inej kvalifikácii, kurzoch, dosiahnuté skúsenosti, hľadaná kategória práce, druh pracovného vzťahu ( pracovnoprávny alebo obchodný), predpokladaný dátum začatia vykonávania prác, jazykové znalosti.Pokiaľ nedošlo k vzniku zmluvného vzťahu na vykonávanie ponúkanej práce záujemcom pre Prevádzkovateľa Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva iba počas procesu výberového konania, po ukončení výberového konania sa osobné údaje záujemcu uchovávajú po dobu 2 rokov za účelom evidencie a prípadného informovania o práci v budúcnosti iba na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne alebo e-mailom. Po uplynutí dvoch rokov sa osobné údaje anonymizujú a používajú sa výlučne na účely štatistiky.Osobné údaje záujemcovo prácu sú spracúvané na právnom základe predzmluvných vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení za účelom výberového konania a na základe predzmluvných vzťahov podľa Obchodného zákonníka.
 5. Aké sú práva dotknutej osoby?
  Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúda záujemca o ponúkanú prácu  postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa GDPR

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ( vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní ( vrátane profilovania),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 GDPR.

Prevádzkovateľ neposkytuje údaje záujemcov o prácu získané v rámci predzmluvných vzťahov tretím osobám a neprenáša ich do tretích krajín.

Osobné údaje získané zo životopisov nie sú predmetom profilovania ani individuálneho automatizovaného rozhodovania.

Na koho sa môžete dotknutá osoba obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
HF- Group SK, s.r.o.. Karpatská 10/804,  089 01 Svidník,

telefón: +421 917 966 390

e-mail:  info@hf-group.sk

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 01.09.2019.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle.